11 Maria VOLKOVA as Olga Larina, Vasily SIMONOV as Lensky