01 Eugenia KREGZHDE as Tatyana Larina – second. © Dmitriy Dubinskiy